Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 • 1. Socksurprise is het handelsmerk van de eenmanszaak Sokk. Sokk is opgericht door Arthur De Volder en gevestigd op de Beneluxlaan 46, 8700 Tielt, België.  Sokk is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0737.802.487.
 • 2. Sokk ontwerpt sokken en verkoopt deze aan particulieren in abonnementsvorm. Deze abonnementen kunnen een vaste duur hebben of doorlopend zijn. Daarnaast biedt Sokk ook de mogelijkheid om een sokkenabonnement van vaste duur cadeau te doen door middel van het aankopen van een cadeaubon.

Ook verkoopt Sokk gepersonaliseerde sokken aan bedrijven of verenigingen. 

Artikel 2- Definities 

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven in de voorwaarden:

“Algemene Verkoopsvoorwaarden”: onderhavig document dat de contractuele relatie regelt tussen de Koper en Sokk. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van iedere gesloten Overeenkomst.

“Cadeaubon”: geschenkbon voor een sokkenabonnement van vaste duur aangekocht door de Koper (voor een periode van drie, zes of negen maanden) die geschonken wordt aan een persoon naar keuze (de Klant) die de cadeaubon via de Website dient te verzilveren binnen de honderddrieënvijftig (153) dagen na aankoop. 

“De Klant”: de persoon ten gunste van wie een dienst geleverd wordt, zonder dat hij/zij noodzakelijkerwijze de Koper is die een betaling verricht. De begunstigde aan wie een cadeaubon geschonken wordt, wordt gezien als een Klant.

“De Koper”: de persoon, zijnde een consument of een partij handelend voor zijn/haar beroep of bedrijf, die met Sokk een overeenkomst sluit door een bestelling te plaatsen via de Website en die hiervoor een betaling verricht. 

“De Overeenkomst”: de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper die ontstaat op het moment dat de Koper een bestelling voor een sokkenabonnement heeft geplaatst, de betaling heeft voltooid en een bevestigingsmail heeft ontvangen. 

“Sokkenabonnement van Vaste Duur”: abonnement door de Koper afgesloten voor een periode van drie, zes of negen maanden, naar eigen keuze van de Koper. 

“Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur”: abonnement door de Koper afgesloten waarbij geen vaste duur is bepaald.

“De Verkoper” of “Sokk”: eenmanszaak zoals gedefinieerd in artikel 1, §1 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, met als ondernemingsnummer 0737.802.487. 

“De Website”: socksurprise.be, het webadres waarlangs de Verkoper zijn diensten ter beschikking stelt van het publiek. 

Artikel 3- Contact

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot Sokks hiertoe voorziene Website (socksurprise.be), de aangeboden producten op de Website, de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden of enige andere materie, gelieve dan contact op te nemen met Socksurprise Klantendienst:

 • door middel van het voorziene contactformulier op de Website;
 • door het zenden van een brief aan volgend adres: Sokk,                         
  Beneluxlaan 46, 8700 Tielt, België;
 • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)470861173. Van maandag tot en met vrijdag, van 9u00 tot 17u00.

Artikel 4- Bestelling

 • 1. Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper minstens 18 jaar oud te zijn en moet de Koper handelingsbekwaam zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
 • 2. Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene vakje met vermelding “Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan. Bij het plaatsen van een bestelling dient de Koper zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de Overeenkomst aangaat met de Verkoper.
 • 3. Iedere aankoop via de Website wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door de Verkoper zijn goedgekeurd.
 • 4. Sokk behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Sokk houdt zich eraan om alle Kopers van iedere wijziging op de hoogte te brengen een redelijke termijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Verkoopsvoorwaarden. 
 • 5. Sokk behoudt zich het recht voor om de prijs van haar abonnementsvormen te wijzigen conform de normale indexering die op de markt plaatsvindt. Dergelijke prijswijziging geldt niet voor de Koper die reeds een sokkenabonnement van bepaalde duur of een cadeaubon heeft betaald. 
 • 6. Alle prijzen vermeld op de Website zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw. 

Artikel 5- Betaling

 • 1. Sokkenabonnement van bepaalde duur – De aankoop van een Sokkenabonnement van Vaste Duur of een Cadeaubon is pas geslaagd indien de betaling is afgerond via één van de betaalmogelijkheden die terug te vinden zijn op de Website en indien de Koper hiervan een bevestigingsmail heeft ontvangen op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De Koper dient het volledige bedrag van het Sokkenabonnement van Vaste Duur of een Cadeaubon te betalen bij het sluiten van de Overeenkomst. 
 • 2. Sokkenabonnement van onbepaalde duur – Bij het afsluiten van een Sokkenabonnement van onbepaalde duur worden er initieel geen kosten in rekening gebracht. De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Koper een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres ontvangt van zijn bestelling.  De betaling van het verschuldigde bedrag van de eerste maand vindt pas plaats op het moment van de levering van het eerste paar sokken. Vervolgens zal een automatische betaling via doorlopende opdracht plaatsvinden de eerste dag van een nieuwe maand. Deze betaling geschiedt via een doorlopende opdracht.

Twee dagen voor deze automatische betaling wordt de Koper via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht van de volgende automatische betaling. Hierbij krijgt de Koper iedere keer de mogelijkheid zijn Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur kosteloos stop te zetten.

 • 3. In geval van laattijdige betaling, zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht hebben op betaling van een nalatigheidsinterest van 5%. 

Artikel 6- Levering

 • 1. De Koper bestelt een Sokkenabonnement in een bepaalde maand en zal zijn/haar sokken ontvangen in de eerste volledige week van de volgende maand. Gedurende de duur van het abonnement zullen de sokken steeds de eerste volle week van een volgende maand geleverd worden. Dit geldt ook voor de Klant die zijn/haar Cadeaubon geactiveerd heeft. 
 • 2. Het pakket met de sokken kan niet getraceerd worden door de Klant en valt onder brievenbuspost. Dit komt erop neer dat de Klant het pakket kan terugvinden in zijn/haar brievenbus op het in §1 uitgelegde moment.
 • 3. Indien de Klant zijn pakket niet ontvangen heeft ten laatste op de dertiende dag van een nieuwe maand, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Verkoper op één van de wijzen zoals bepaald in artikel 3. 
 • 4. Elke verzending van sokken binnen België die deel uitmaakt van een abonnement kan genieten van gratis verzending. 

Artikel 7- Garantie

 • 1. De Koper geniet te allen tijde van de bescherming die hem/haar geboden wordt door middel van de wettelijke garantie, zoals voorzien in artikel 1649bis tot artikel 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Deze garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf de levering en kan ingeroepen worden voor ieder gebrek aan overeenstemming van de sokken. 
 • 2. De Koper verbindt zich ertoe om ieder gebrek aan overeenstemming van de sokken zo snel mogelijk aan de Verkoper te melden, dit uiterlijk twee maanden nadat de Koper het gebrek heeft vastgesteld. 
 • 3. In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de Koper recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de sokken, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn, zonder afbreuk te doen aan de rechten vermeld in artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek. Om dit recht uit te oefenen, dient de Koper de sokken terug te sturen naar Sokk op het adres bepaald in artikel 9. 
 • 5. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Klant, wanneer de klant wijzigingen heeft aangebracht of heeft proberen aan te brengen of de sokken heeft gebruikt voor doeleinden waarvoor deze gewoonlijk niet bestemd zijn. Bovendien is Sokk niet aansprakelijk voor normale slijtage als gevolg van het gebruik van de sokken. 

Artikel 8- Herroepingsrecht

 • 1. a) Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de Koper van een Sokkenabonnement van Vaste Duur over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen vanaf de levering van het eerste paar sokken om de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen op te zeggen. Overeenkomstig artikel VI.51, §1, lid 2 van het Wetboek van Economisch Recht valt de kost van de retourzending steeds ten laste van de de Koper. 
 1. b) Met betrekking tot een Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur heeft de Koper het recht om zijn ontvangen sokken in te ruilen tegen het betaalde bedrag voor een specifieke maand onder voorwaarde dat dit niet later dan twee weken na ontvangst van de sokken gecommuniceerd wordt met Sokk. 
 • 2. De Koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen via het invullen van het modelherroepingsformulier. Dit modelherroepingsformulier kan eveneens opgestuurd worden via post naar het in artikel 9 vermelde adres. Het modelherroepingsformulier kan men hier terugvinden.
 • 3. De Koper die zijn herroepingsrecht uitoefent is steeds gehouden de reeds ontvangen sokken terug te zenden aan de Verkoper op het adres vermeld in artikel 9 binnen de veertien dagen na de dag waarop de Koper zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld. 
 • 4. Ten laatste veertien (14) dagen na de dag waarop Sokk door de Koper geïnformeerd werd over de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te herroepen, betaalt Sokk het reeds betaalde bedrag aan de Koper terug op dezelfde rekening als waarmee de Koper zijn bestelling had betaald, tenzij anders wordt overeengekomen. Conform artikel VI.50, §3 van het Wetboek van Economisch recht, behoudt Sokk zich hierbij het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot wanneer zij de sokken heeft terugkeren, tenzij de Koper kan bewijzen dat hij/zij de goederen reeds heeft teruggezonden. 
 • 5. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Er is sprake van waardevermindering wanneer het gebruik verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 
 • 6. Iedere Koper van een Cadeaubon kan een niet-verzilverde Cadeaubon binnen de veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst inruilen tegen het betaalde bedrag. Hiervoor dient de Koper ten laatste veertien dagen na de aankoop dit te communiceren met Sokk via één van de in artikel 3 vermelde wegen.

Artikel 9- Retourzendingen

 • 1. Onder de voorwaarden uitgelegd in artikel 8 kan de Koper zijn sokken retourneren en het aankoopbedrag terugvorderen. Overeenkomstig artikel VI.51, §1, lid 2 van het Wetboek van Economisch Recht valt de kost van de retourzending steeds ten laste van de de Koper. 
 • 2. Het adres voor retourzendingen is het volgende:
  Sokk
  Beneluxlaan 46
  8700 Tielt
  België

Artikel 10 – Stilzwijgend verlengen van het Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur

 • 1. Dit artikel is alleen van toepassing op een Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur. 
 • 2. De Koper kan op ieder ogenblik besluiten om een Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur onmiddellijk op te zeggen. In het kader van de doorlopende opdracht wordt de Koper twee dagen voor de automatische betaling op de hoogte gebracht van de volgende automatische betaling via het opgegeven e-mailadres. Hierbij krijgt de Koper iedere keer de mogelijkheid zijn Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur kosteloos stop te zetten.
 • 3. De Verkoper kan op ieder ogenblik besluiten om een Sokkenabonnement van Onbepaalde Duur op te zeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. 
 • 3. Een Sokkenabonnement van Bepaalde Duur kan niet stilzwijgend verlengd worden. Indien de Koper dat wenst, dient hij na afloop een nieuwe Overeenkomst met de Verkoper te sluiten via de Website. 

Artikel 11- Uitdrukkelijk ontbindend beding in geval van ernstige wanprestatie

 • 1. Sokk heeft het recht om de Overeenkomst met de Koper onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt.
 • 2. Als een ernstige wanprestatie bij een Sokkenabonnement van Onbepaalde duur wordt in ieder geval begrepen de niet-betaling van de prijs wegens onvoldoende saldo op de rekening om het maandelijks bedrag te voldoen. 

Artikel 12 – Cadeaubon

 • 1. De Cadeaubon blijft 153 dagen (vijf maanden) geldig. De begunstigde dient deze Cadeaubon dus binnen vijf maanden na de uitgiftedatum te activeren via de Website. Op de Cadeaubon staat altijd de uiterste geldigheidsdatum vermeld.
 • 2. De Cadeaubon kan door de begunstigde niet ingeruild worden voor cash.
 • 3. De Cadeaubon is gelinkt aan een bepaald product. Een eventueel veranderende prijs van dat product heeft geen effect op de Cadeaubon, deze zal altijd bruikbaar blijven voor het bepaald product.
 • 4. Er wordt geen geld teruggegeven op aankopen met een Cadeaubon.
 • 5. Zoals in artikel 8, §6 te lezen is, kan een ongebruikte cadeaubon binnen de veertien dagen na aankoop door de Koper omgeruild worden tegen het betaalde bedrag. 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

De Koper erkent dat Sokk de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het ontwerp van de sokken, het productie- en bestelproces, de samenstelling en de technische specificaties van de producten. Bovendien blijft Sokk de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

Artikel 14- Aansprakelijkheid

 • 1. De Koper is aansprakelijk voor schade die zij aan Sokk aanbrengt, onder meer bij laattijdige betaling. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 5% verschuldigd, behoudens overmacht.
 • 2. Sokk is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor laattijdige levering van de sokken. In geval van laattijdige levering of niet-ontvangst van de levering, dient de Koper Sokk te contacteren via één van de wijzen vermeld in artikel 3 zodat toch tot levering aan de Koper kan overgegaan worden. 
 • 3. Sokk is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten,  beperkingen bij de productie, administratieve – of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.
 • 4. Sokk is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. Sokk is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. 
 • 5. De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door Sokk of één van haar lasthebbers of aangestelden of ingeval van lichamelijke letsels of dood door toedoen van Sokk. 

Artikel 15- Overmacht

 • 1. Sokk is niet aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. 
 • 2. Onder overmacht wordt begrepen iedere onvoorzienbare, onvermijdbare en oncontroleerbare omstandigheid die buiten de controle van Sokk ligt en die de normale gang van zaken verstoort waardoor de verbintenissen onder de Overeenkomst niet kunnen uitgevoerd worden. 

Concrete situaties van overmacht zijn onder andere, maar niet limitatief: bevel van de overheid (bijvoorbeeld wegens lockdown of verplichte sluiting van ondernemingen), oorlog, epidemie of pandemie, lock-out, staking bij de producent of bij de postbedrijven die instaan voor de levering, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, wegenwerken of uitzonderlijke weersomstandigheden die een invloed hebben op de levering..

 • 3. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie dagen na het ontstaan in kennis van de overmachtsituatie. Bovendien neemt deze partij alle redelijke maatregelen om een tijdelijke overmachtsituatie te overwinnen en eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.
 • 4. Indien de overmachtsituatie zich voordoet, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij. 

Artikel 16- Persoonsgegevens

 • 1. Sokk bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR). Voor meer informatie kan u altijd ons Privacy Statement lezen. 
 • 2. De Koper kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij info@socksurprise.be.

Artikel 17- Scheidbaarheid

In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • 1. Eventuele geschillen tussen de Klant en Sokk worden beheerst door het Belgische recht.
 • 2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. 

Artikel 19- Interpretatie

De originele versie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd te worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.